Wypożyczalnia Sprzętu Gastronomicznego Kaskada

516 072 255

Obróć telefon w poziomie

Regulamin korzystania z usług firmy

Warunki Ogólne Umów Najmu (regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2014r.)


§ 1. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

Niniejsze Warunki Ogólne Umów Najmu (zwane w dalszej części Regulaminem) są obowiązujące dla umów najmu sprzętu gastronomicznego i cateringowego (zwanego dalej Sprzętem), zawieranych przez PolPromotion Marcin Trzaska (zwanego dalej Wynajmującym) z siedzibą w Wieliczce, przy ulicy Łany 5. Stanowią one każdorazowo integralną część zawieranej umowy najmu.
Najemcą może być osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub spółka (zwana dalej Najemcą).


§ 2. ZAWARCIE UMOWY

Za zawarcie umowy uważa się złożenie zamówienia przez Najemcę poprzez wypełnienie znajdującego się na stronie internetowej www.wypozyczalnia-kaskada.pl formularza zamówień lub drogą mailową, przez wysłanie go na adres biuro@kaskada-wypozyczalnia.pl i podpisania umowy wypożyczenia.
Umowa najmu jest zawierana w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.


§ 3. OPŁATA ZA WYNAJEM I CENY

Ceny podane na stronie internetowej wypożyczalni są cenami netto (należy doliczyć do nich podatek VAT) i dotyczą wypożyczenia sprzętu na okres jednego dnia.
Płatność za wynajem ustalona zostaje przed wypożyczeniem sprzętu, minimalna wartość zamówienia - 100 zł/netto .
Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu wszelkie opłaty związane z wynajmem sprzętu.
Wszelkie zaległości płatnicze naliczane są wg. stopy procentowej odsetek ustawowych, które ogłaszane są w Monitorze Polskim.
W przypadku płatności gotówką, koszt wynajmu należy uiścić w dniu wynajęcia Sprzętu.
W przypadku dostawy Sprzętu przez Wynajmującego do miejsca wskazanego przez Najemcę , do ceny wynajmu każdorazowo doliczany jest koszt transportu Sprzętu. Koszt ten uzależniony jest od objętości wynajętego Sprzętu i wyznaczonego odcinka w kilometrach – w wysokości ustalonej indywidualnie przez Wynajmującego. Koszt nie obejmuje rozładunku. Za rozładunek oraz Sprzęt podczas rozładunku odpowiedzialny jest Najemca. Czas rozładunku nie powinien przekroczyć 30 minut, w przypadku przekroczenia Wynajmujący może naliczyć dodatkową opłatę. Ewentualne wnoszenie Sprzętu jest możliwe za dodatkową opłatą, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.
Obowiązek sprawdzenia dostawy Sprzętu pod względem ilościowym oraz jakościowym leży po stronie Najemcy.
Dodatkowo płatna jest dostawa i odbiór Sprzętu w godzinach nocnych, w dni świąteczne lub wolne od pracy.
Najemca zobowiązany jest zgłosić wszelkie braki lub wady Sprzętu przy jego odbiorze od Wynajmującego. Reklamacje zgłaszane przez Najemcę już po odbiorze nie zostaną uznane.


§ 4. WYNAJEM I ZWROT ASORTYMENTU

Doba wynajmu trwa 24 godziny, czas ten liczony jest od chwili rozpoczęcia najmu. Przedłużenie wynajmu o jedną godzinę powoduje rozpoczęcie kolejnej doby i tym samym naliczenie opłaty za kolejny dzień.
Sprzęt wynajęty Najemcy jest w idealnym stanie, tzn. czysty, umyty, a także pozbawiony wad, może się różnić od tego na zdjęciach poglądowych na stronie www. Nie posiada jakichkolwiek uszkodzeń.
Wszelkie reklamacje, które dotyczą stanu technicznego Sprzętu należy zgłaszać Wynajmującemu w chwili wynajmu.
Najemca jest zobowiązany zwrócić Sprzęt w takim stanie, w jakim go wynajmował. Sprzęt powinien być odpowiednio posegregowany, zapakowany w opakowania w jakich został wydany, a także dostępny do odbioru na poziomie parteru, w miejscu i dniu oraz godzinie określonej przez Wynajmującego. Jeśli Wynajmujący uzna, że sprzęt nie jest odpowiednio wyczyszczony, kosztami czyszczenia obciąży Najemcę i wystawi Najemcy fakturę VAT za tę usługę.
Najemca zobowiązany jest do wysuszenia Sprzętu i jego elementów jeszcze przed zapakowaniem.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany zamówionego Sprzętu na podobny, pełniący takie same funkcje i będący w tej samej cenie.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania Sprzętu od Najemcy na jego koszt, jeśli stwierdzone zostanie użytkowanie Sprzętu z naruszeniem warunków niniejszego regulaminu.
Gdy po upływie określonego terminu wynajmu Najemca zwróci Wynajmującemu odnaleziony, a wcześniej uznany za zagubiony, Sprzęt, nie uchyla to jego odpowiedzialności z tytułu opóźnienia w zwrocie Sprzętu. Skutkuje to obowiązkiem uiszczenia odpowiedniej zapłaty za okres, w którym pozostawał on w posiadaniu Najemcy, według stawki ustalonej przez Wynajmującego.
Wynajmujący realizuje złożone zamówienie wynajmu Sprzętu pod warunkiem, że zostało ono złożone w sposób poprawny, na co najmniej 48 godzin przed planowaną datą dostawy Sprzętu.
Ostateczna kontrola zwróconego sprzętu ma miejsce w magazynie Wynajmującego. O wszelkich niejasnościach, brakach lub uszkodzeniach Najemca zostanie powiadomiony w przeciągu 48 godzin od daty odbioru Sprzętu. Odbędzie się to w formie pisemnej, elektronicznej bądź telefonicznej.


§ 5. WARUNKI UŻYWANIA SPRZĘTU

Wynajęty Sprzęt nie może być używany:
a) przez inną osobę niż Najemca, chyba że osoba ta uzyskała uprzednio zgodę Wynajmującego.
b) poza granicami Polski, bez wyrażonej pisemnie zgody Wynajmującego
c) w miejscach innych niż te, jakie określone zostały w umowie najmu


§ 6. USZKODZENIA, UTRATA, KRADZIEŻ

Sprzęt gastronomiczny i cateringowy nie jest ubezpieczony. Jeżeli wynajęty Sprzęt został w jakikolwiek sposób uszkodzony, skradziony bądź też utracony (całość lub jego część), niezależnie od tego czy stało się to z winy Najemcy czy z winy osoby trzeciej, Najemca zobowiązany jest do zapłacenia za brakujący lub uszkodzony Sprzęt. Wartość brakującego sprzętu ustalana jest według cennika Wynajmującego.


§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany umowy najmu Sprzętu wymagają sformułowania ich w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami ogólnymi zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie przez Sąd za pozbawione mocy prawnej, to zostaje ono zastąpione przez odpowiedni przepis prawa obowiązującego, natomiast pozostałe postanowienia Regulaminu nie tracą mocy.
4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z tytułu realizacji najmu jest Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.